ตรวจนโยบายสุขภาพ พรรคการเมือง เลือกตั้ง66

หลังจากมีนโยบายบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบบริการสุขภาพ และสะท้อนว่าการเลือกตั้งมีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข

The Active ร่วมกับสำนักข่าว HFocus,Today,The Better และ The Reporter จัดเวทีสาธารณะ ตรวจนโยบายสุขภาพ พรรคการเมือง เลือกตั้ง66

09.30-10.00 น “รู้ทันก่อนโหวต สำรวจนโยบายพรรคการเมืองด้านสาธารณสุข” โดย ภก. เพียร เพลินบรรณกิจ นักสื่อสารนโยบายสาธารณสุข สำนักข่าว Hfocus

10.00-12.30 น. รู้ทันก่อนโหวต วิพากษ์นโยบายด้านสาธารณสุข กำหนดวาระสุขภาพผ่าน “เลือกตั้ง’66”

โดย

• สมชาย กระจ่างแสง กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

• สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค

• รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

• ภญ.อรทัย วลีวงศ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

• พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมด้วยเครือข่ายฯ สะท้อนปัญหาด้านระบบสุขภาพ

• จำรอง แพงหนองยาง รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)

• ธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน

• เตือนใจ เกษมศรี ประธานชุมชนภูมิใจ

• ธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

• ทัศนัย ขันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาเครือข่าย RSA

• รุ่งอรุณ ศรีวิชัย สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ

• สมบัติ หทัยเปี่ยมสุข รองประธานมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

• นพ.อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP)

• กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ผู้ป่วยซึมเศร้า

• ดำเนินรายการโดย วชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย Thai PBS และ วศินี พบูประภาพ TODAY

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active