Post Election การเริ่มต้นบทสนทนาโจทย์ประเทศไทย

แนวคิด ‘ฉากทัศน์ต้นไม้’ ที่แปลงข้อมูลจากเวที Post Election ซึ่งจัดรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายภาคประชาชนทั่วทุกภูมิภาค รวม 8 เวที การนำเสนอฉากทัศน์ครั้งนี้เป็นเพียงโครงสร้างของภาพ แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดบทสนทนา ชวนทุกคนคิดต่อหาแนวทางเติมเต็มภาพให้สมบูรณ์ เปรียบเสมือนนโยบายที่ทุกคนคาดหวังต่อการเลือกตั้งครั้งนี้สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

The Active สัมภาษณ์พิเศษ สันติ ลอรัชวี หนึ่งในผู้ร่วมออกแบบการสื่อสารฉากทัศน์ประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม