Bangkok Active: การเมืองดีเพราะมีส่วนร่วมจากประชาชน (16 พ.ค. 65)

• เปิดเบื้องหลังการเขียน “สมุดปกขาว: ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชน”

• ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชน กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี

• “เมืองมีส่วนร่วม” เครื่องมือสำคัญและคำถามผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากภาคประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active