จักรวาลความจน EP.1 ขยายเมือง เพิ่มโอกาสที่อยู่อาศัยคนจน

“ความเป็นเมือง” ที่ขยายตัวทั้งในเชิงพื้นที่ และจำนวนประชากร หากไม่วางแผนรองรับให้ดี มูลค่าทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นอาจสวนทางกับความเป็นอยู่ของประชาชน ฟังข้อเสนอจาก รศ.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ภาควิชาการเคหะการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้