กะเหรี่ยง : คนจนสิทธิและโอกาส

วิธีคิดของสังคม ส่งผลถึงนโยบายรัฐ เพื่อจัดการกับ “กลุ่มชาติพันธุ์” ด้วยมายาคติความต่างทางวัฒนธรรม . ‘พฤ โอ่โดเชา’ กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยงใน จ.เชียงใหม่ พยายามอธิบายว่าความจริงแล้ว “คนจน” จะไม่เท่ากับ “กะเหรี่ยง” หากวิถีวัฒนธรรมของพวกเขาได้รับการยอมรับ เพราะนั่นหมายถึงพวกเขาสามารถพึ่งตัวเองได้ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฐิตินบ โกมลนิมิ

อดีตนักข่าวกระทรวงสาธารณสุข ผู้คลุกคลีในสนามข่าวสีแดงชายแดนใต้ เป็นทั้งนักมนุษยวิทยา นักสตรีศึกษา และนักสันติศึกษา ที่ใช้การเขียนเป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมือง