ความอุดมสมบูรณ์ของไร่หมุนเวียนที่สะท้อนผ่านงานบุญ

หลายพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงชุมชนชาติพันธุ์ เช่น ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมสานต่อประเพณีบุญสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก . นอกจากสะท้อนการยอมรับและอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรมแล้ว ยังสะท้อนถึงความมั่นคงทางอาหารของไร่หมุนเวียน ผ่านการคัดสรรผลผลิต ที่จัดลงก๋วย หรือตระกร้าเพื่อทำบุญถวายแด่พระสงฆ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ