ประมวลผลกระทบโควิด-19 ในประเทศไทย

ประมวลผลกระทบโควิด-19 ในประเทศไทย จากมุมมององค์กรระหว่างประเทศ . The Active สัมภาษณ์ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

Author

AUTHOR

ณาตยา แวววีรคุปต์