ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหาร ที่งอกงามในไร่หมุนเวียน

ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหลายพื้นที่ เริ่มหยอดเมล็ดพันธุ์ ปลูกพืชพันธุ์ในไร่หมุนเวียน รอวันผลผลิตงอกเงย กลายเป็นความมั่นคงทางอาหาร.จากโครงการ “ข้าวแลกปลา” เพื่อรับมือวิกฤตการเข้าถึงอาหารช่วงการระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” คือ ทางรอดในโลกที่เปลี่ยนไป

Author