โคก หนอง นา นนทบุรี

เมื่อ “คนเมืองมีที่ดิน” ได้พบกับ “คนเมืองไร้ที่ดิน แต่มีองค์ความรู้ด้านเกษตร” การทลายข้อจำกัด เพื่อเรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางอาหารในเมืองจึงเกิดขึ้น “การมีเครือข่ายฯ ที่พร้อมจะแบ่งปันองค์ความรู้ และทรัพยากร…” คือคำตอบ

Author