EP.92 ผังเมือง กทม. สะท้อนไฟไหม้ชุมชนแออัด

The Active Podcast EP.92

ยังมีอีกหลายร้อยชุมชนใน กทม. ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงไฟไหม้และภัยพิบัติ บางชุมชนอยู่เกิน 100 ปีก่อนกฎหมายผังเมือง กทม. จะเกิดขึ้น ทางแก้อาจเป็นเรื่องยาก
.
‘นิตยา กีรติเสริมสิน’ คุยกับ ‘ธงชัย โรจนกนันท์’ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและสถาปัตยกรรมผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าหากมีการออกเทศบัญญัติจัดระเบียบกันใหม่ จะทำได้มากน้อยแค่ไหน ใน The Active Podcast EP.92 | ผังเมือง กทม. สะท้อนไฟไหม้ชุมชนแออัด

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา