EP.196 | ประสบการณ์ความรุนแรงในโลกดิจิทัล ภัยใกล้ตัวที่กระทบใจ

The Active Podcast

“ความรุนแรงในโลกดิจิทัล” ภัยใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ไม่ใช่ความรุนแรงทางร่างกายเท่านั้นที่เราต้องระวัง แต่ทุกคนมีความเสี่ยงจะพบความรุนแรงทางใจจากสื่อโซเชียลมีเดียที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวัน ซึ่งระดับความรุนแรงของแต่ละคนคงไม่เท่ากัน เมื่อการกระทำของเราถูกจับตา ความปลอดภัยในโลกออนไลน์จึงสำคัญ 

The Active Podcast คุยกับ นาดา ไชยจิตต์ อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง และเป็นนักรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางเพศ ชวนคุยโดย เมธาวี ทวีผล จะมาเล่าถึงประสบการณ์จากการขับเคลื่อนเรื่องความเสมอภาค สู่ประสบการณ์ความรุนแรงที่เคยพบเจอ ทั้งในมุมกฎหมาย ความหลากหลายทางเพศ และสิ่งที่เรียกร้องเพื่อยุติความรุนแรงในโลกดิจิทัล ใน The Active Podcast EP.196 | ประสบการณ์ความรุนแรงในโลกดิจิทัล ภัยใกล้ตัวที่กระทบใจ

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม