EP.120 ความฝันเล็ก ๆ จากเด็กถึงผู้ใหญ่

The Active Podcast EP.120

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ชวนฟังคำขวัญที่เด็กแต่งให้ผู้ใหญ่ พร้อมส่งผ่านความปรารถนาดีระหว่างวัย ด้วยการทำความเข้าใจว่า เวลาเล่น ๆ สำคัญกับเด็กมากแค่ไหน ?

เพราะแค่เล่นก็เรียนเก่งได้ และการทำกิจกรรมเชิงเคลื่อนไหวในทุกช่วงวัย ช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองได้เป็นอย่างดี ปูพื้นฐานสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง จนถึงบั้นปลายชีวิต

ฟังพร้อมกันใน The Active Podcast EP.120 | ความฝันเล็กๆ จากเด็กถึงผู้ใหญ่ กับ พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า และ ภูเขา-พีรดนย์ ภาคีเนตร

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม