EP.103 ก้าวแรก…สู่สันติภาพโลก

The Active Podcast EP.103

อคติในสังคมไทยกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างสันติภาพภายในประเทศเพราะหลายครั้งความแตกต่างความขัดแย้งได้นำมาสู่ความรุนแรงที่ไม่เพียงความรุนแรงทางร่างกายหากแต่ยังเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง

วาระวันสันติภาพสากล ในเดือนกันยายน 2565 ภายใต้แนวคิด “End racism. Build peace” ที่เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในประเทศจะพบว่าหน่วยเล็ก ๆ ของสังคมอย่าง โรงเรียนหรือสถานศึกษา มีส่วนอย่างมากในการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติภาพในสังคม

คุยกับ ‘วัชรฤทัยบุญธินันท์’ ผอ.สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ชวนคุยโดย ‘อรุชิตาอุตมะโภคิน’ และ ‘รัฐวิศว์เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.103 | ก้าวแรก…สู่สันติภาพโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม