Active Talk Podcast EP.152 | อากาศเปลี่ยนแปลง ชีวิตเกษตรกรเปลี่ยนไป

สภาพอากาศแปรปรวน อิทธิพลของลมมรสุมและพายุที่เข้ามาหลายระลอก ฝนผิดฤดู การเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลเกษตรกรได้รับความเสียหาย

.

เกษตรกรไทยจะต้องปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศอย่างไร

.

📌Active Talk Podcast EP.152 | อากาศเปลี่ยนแปลง ชีวิตเกษตรกรเปลี่ยนไป  ชวนมองภาวะโลกร้อนกระทบต่อภาคเกษตร สะท้อนถึงภาครัฐกับบริหารให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้อย่างไรกับ “รศ.วิษณุ อรรถวานิช” |ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร และ “ชุติมา น้อยนารถ” |กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนคลองจินดา จ.นครปฐม

.

🎧 ชวนคุยโดย   นิตยา กีรติเสริมสิน

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep152?

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์