นวัตกรรมใหม่คนไทย 3 ภาษา นโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรปรับตาม

ทีม Hack Thailand 2575 ย้ำแค่ภาษาไทย-อังกฤษ อาจไม่เพียงพอกับการพัฒนาต่อยอดในโลกอนาคต เสนอเพิ่มความยืดหยุ่นหลักสูตรแกนกลาง-คูปองเรียนภาษา-เพิ่มครูสอนภาษาที่ได้มาตรฐาน

ในภารกิจ Hack Thailand 2575 ปฎิบัติการณ์ 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทย หนึ่งในหัวข้อการศึกษา มีการออกแบบไอเดียนวัตกรรม คนไทย 3 ภาษา คือภาษาแม่ เช่น ภาษาไทย ภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาทำกิน เช่น ภาษาโปรแกรมมิ่ง ภาษาจีน Chat GPT Prompt อื่น ๆ ที่คนไทยหรือเด็กไทยไม่ควรถูกจำกัดการเรียนรู้เพราะความรู้ใหม่ๆจากภาษาอื่น ๆ ก็เป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิต และวิถีแบบใหม่ ๆ

ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยด้านนโยบายการศึกษา

ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยด้านนโยบายการศึกษา กล่าวว่า จากข้อมูลวิจัยพบว่าเด็กไทยยังมีปัญหาด้านการอ่านและความเข้าใจในภาษาไทย (PISA 2018) แม้จะมีเด็กไทยเพียงร้อยละ 0.2 ที่มีทักษะการอานในระดับสูง แต่ข้อเท็จจริงไทยมีความหลากหลายภาษาถิ่นและภาษาชาติพันธุ์รวม 70 ภาษา เด็กไทยจำนวนมากไม่ได้ใช้ภาษาแม่ ซึ่งอาจทำให้เด็กชายขอบและชาติพันธุ์มีผลการเรียนรู้ต่ำกว่าที่ควรเป็นซึ่งมันอาจเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ

โดยเด็กที่ใช้ภาษาถิ่นและภาษาชาติพันธุ์มีความท้าทายในการเรียนในโรงเรียนและเผชิญกับความเหลื่อมล้ำ รู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับ ขณะเดียวกันระบบและหลักสูตรปัจจุบันไม่ยืดหยุ่นเพียงพอให้นักเรียนเลือกเรียนภาษาได้ตามความสนใจ อีกทั้งยังขาดแคลนครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษได้ดี จึงมีข้อสรุปว่าการเปิดโอกาสให้เรีบนรู้หลายภาษาไม่ควรมีข้อจำกัด

“เพราะปัจจุบันความรู้ใหม่ ๆ อยู่ในภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทยเพียงแค่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่มันยังมีวัฒนธรรมองค์ความรู้ และความหลากหลายอีกมากที่แฝงมากับภาษาที่ไม่ได้อยู่แค่ภาคบังคับ อย่างเดียว นโยบาย 3 ภาษาเดิมเป็นการตัดเสื้อเหมาโหลและขาดความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางภาษา”

สหรัฐ ลักษณะสุต หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สหรัฐ ลักษณะสุต หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กล่าวว่า การยกระดับเรื่องภาษาเป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพคนในชาติ การเสริมทั้ง ภาษาแม่ ภาษาสากล และภาษาทางเลือก หรือแม้แต่ภาษาทางคอมพิวเตอร์ Coding หรือการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Chat GPT Prompt และอื่น ๆ จะเป็นการผลักดันให้หลักสูตรนโยบายด้านการศึกษากว้างขวางขึ้น

Hack Thailand 2575 ปฎิบัติการณ์ 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่อยากให้ไทยพีบีเอสดำเนินการต่อไป ซึ่งถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่คนในระดับแนวหน้าของเมืองไทยจะมารวมตัวกันแล้วมารวมหาทางออก ออกแบบนวัตกรรมนโยบาย แก้ปัญหาระดับชาติ และนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่เราจะนำเสนอแนวทางที่รัฐบาลอนาคตจะนำไปใช้และตอบโจทย์อนาคตจริง ๆ ดังนั้น Hackathon จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

สำหรับกลุ่มประเด็น นวัตกรรม คนไทย 3 ภาษา ได้นำเสนอการออกแบบในประเด็นนี้ คือ

Key Activities กิจกรรมหลัก คือ กำหนดให้ควรมีคูปองภาษาให้นักเรียนเอาไปใช้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนได้ ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางให้ยืดหยุ่น เลือกภาษาได้หลากหลาย เป็นการสอนภาษาให้สื่อสารได้ ใช้ชีวิตได้ ทำงานได้ จัดการเรียนรู้พหุภาษาในโรงเรียนที่มีนักเรียน non native จำนวนมาก เพิ่มจำนวนครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีมาตรฐาน

Key Mechanism กลไกสำคัญ คือการมีครูที่มีประกาศนียบัตรรับรองด้านการสอน/ภาษา จะได้รับวิทยฐานะ เช่น TESOL มีการ อุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโอกาสในการเข้าถึงภาษาที่ 3 ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

Value Proposition ข้อเสนอสำคัญ คนไทยและคนชาติพันธุ์ในประเทศไทย รู้สึกได้รับการยอมรับและเชื่อมโยงท้องถิ่น Ecosystem ระดับท้องถิ่น, ชีวิต,งาน ,เงิน เพิ่มขึ้น องค์กรเอกชนได้บุคลากรตรงกับงาน ผู้สอนมีความสามารถ ความภูมิใจ attitude mindset ดีขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active