คพ. กางแผน 5 ปี จัดการขยะชุมชน เน้นรีไซเคิล ผลิตพลังงาน ลดเทกอง ฝังกลบ

เตรียม ชง ครม. เห็นชอบ แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไฟเขียว

ภายหลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) เสนอคณะรัฐมนตรี

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ล่าสุด อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ได้สิ้นสุดลง คพ. จึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) เพื่อเป็นแผนหลักบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จ ของการจัดการขยะของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ บอกด้วยว่า สำหรับแผนฯ ฉบับที่ 2 ต้องการยกระดับการบริหารจัดการขยะให้ดีขึ้นกว่าเดิม ครอบคลุมทั้งการจัดการขยะพลาสติก ขยะบรรจุภัณฑ์ ขยะอาหาร ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย โดยให้ความสำคัญกับการจัดการ ณ ต้นทาง ตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเกิดขยะ ตั้งแต่การออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Design) ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนโดยเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ซ้ำและเรียกคืนกลับไปรีไซเคิล มีระบบการคัดแยก ณ แหล่งกำเนิด เพื่อให้มีการนำทรัพยากรกลับคืนจากของเสียให้มากที่สุดทั้งในรูปแบบวัสดุรีไซเคิล (Material recovery) และพลังงาน (Energy recovery)เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องกำจัดให้น้อยที่สุด (Final disposal) 

สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 80% โดยจะเพิ่มการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน และนำกลับไปรีไซเคิล 36% การกำจัดจะมุ่งเน้นการนำไปเผาผลิตเป็นพลังงาน เพื่อลดการเทกองและการเผาขยะ อย่างไม่ถูกต้อง และลดการนำขยะไปฝังกลบ

2. เพิ่มปริมาณการนำขยะกลับมาเป็นวัสดุรีไซเคิลในการผลิตให้มากขึ้น ทั้งขยะพลาสติกและขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ แก้ว อะลูมิเนียม ตั้งแต่ 74% – 100%

3. ลดปริมาณขยะอาหารเหลือ 28% เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นที่กองขยะและลดก๊าซเรือนกระจก

4. ของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง อย่างน้อย 50%

5. มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต้องจัดการอย่างถูกต้อง 100%

“มีความมุ่งมั่นเพื่อทำให้ขยะไม่ใช่ขยะ แต่ขยะคือทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  และการกำจัดขยะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ การจัดการขยะวิถีใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมสะอาด และก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน”  

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active