เปิดไทม์ไลน์ งบฯ ปี 68 วงเงิน 3.75 แสนล้านบาท

พบขาดดุลเพิ่มขึ้น 8.7 แสนล้านบาท ล่าสุด ครม. เห็นชอบปรับปรุงวันจัดทำงบฯ โดยจะเสนอที่ประชุมสภาฯ พิจารณาวาระแรก 5-6 มิ.ย.67 ก่อนขึ้นทูลเกล้าฯ 17 ก.ย.นี้

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 67 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกรอบวงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงบประมาณ ร่วมกันพิจารณาทบทวนการประมาณการรายได้ การปรับปรุงกรอบวงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

โดยหลังจากนี้ หน่วยรับงบประมาณ จะจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนและสถานการณ์เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคำของบประมาณรายจ่ายฯ ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้สำนักงบประมาณผ่านระบบ e – Budgeting ในวันที่ 11 เม.ย. 2567

ทั้งนี้วันที่ 18 เม.ย. 2567 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณฯ พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณฯ จากนั้นให้หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 20 เม.ย. 2567

จากนั้นสำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณฯ เพื่อนำเสนอ ครม.ให้ความเห็น และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณฯ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง ในวันที่ 23 เม.ย.2567

ต่อมาช่วงระหว่างวันที่ 24 – 30 เม.ย. 2567 สำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อนำเสนอ ครม.รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

และฯ ระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ค. 2567 สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และเอกสารประกอบฯ ก่อนนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 28 พ.ค. 2567

ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ปี 68

  • วันที่ 5 – 6 มิ.ย. 2567 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1

  • วันที่ 28 – 29 ส.ค. 2527 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 2 – 3

  • วันที่ 9 – 10 ก.ย. 2567  วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  • วันที่ 17 ก.ย. 2567 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รัฐบาลได้กำหนดกรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชยการขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ 870,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1% จากงบประมาณปี 67 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวและส่งเสริมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยและอัตราการขยายตัวตามศักยภาพ ทำให้มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายรวม 3,752,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จากงบประมาณ ปี 67  

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่มา : ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 เม.ย. 2567

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active