พรรคก้าวไกล เปิดนโยบายชาติพันธุ์ไทย

สร้างสวัสดิการถ้วนหน้า ปลดล็อกปัญหาที่ดิน สัญชาติ ดันเขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษ ยกระดับ Soft Power ภายใต้หลักการ ‘คนเท่ากัน’

เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก หรือ International Day of the World’s Indigenous People พรรคก้าวไกล ในฐานะที่เป็นพรรคการเมือง ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สัดส่วนชาติพันธุ์ นำมาสู่ผู้แทนชาติพันธุ์ 2 คนแรกในประเทศไทย วันนี้จึงมีการเปิดตัว 7 นโยบาย เพื่อสร้างชาติพันธุ์ไทยให้ทัดเทียม

ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า หลักประกันการใช้ชีวิตชาติพันธุ์

เพื่อดูแลและเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตสำหรับทุกครอบครัว ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ดังนี้

• เด็กเล็ก 0-6 ปี เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 1,200 บาท/เดือน 

• เด็กโตและเยาวชน 7-22 ปี เงินสนับสนุน 800 บาท/เดือน

• ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป บำนาญผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน

• ผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,000 บาท/เดือน

• การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงอย่างถ้วนหน้า ภายใต้กรองงบประมาณ 9,000 บาท/เดือน/ผู้ป่วยหนึ่งคน

ปลดล็อกแก้ปัญหาที่ดิน สร้างระบบตรวจสอบ รับรองสิทธิประชาชน

• จัดตั้งกองทุนตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกเอกสารรับรองสิทธิในที่ดิน 10,000 ล้านบาท เพื่อพิสูจน์สิทธิและออกเอกสารสิทธิ์ให้ครบถ้วนทั้งหมด ภายใน 5 ปี 

• การตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อออกเอกสารรับรองสิทธิในที่ดิน ต้องใช้ทั้งหลักฐานของทางราชการหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางเทคโนโลยี รวมทั้งหลักฐานทางวิชาการอย่างรอบด้าน    

• ดำเนินการออกเอกสารรับรองสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับพื้นที่ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และรับรองระบบการบริหารจัดการที่ดินของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดิน และสามารถเปลี่ยนการถือครองที่ดินได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายหรือนโยบายกำหนด

• เอกสารรับรองสิทธิ์ในพื้นที่อนุรักษ์ จะมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้เหมาะสมกับสภาพและภูมินิเวศแห่งท้องถิ่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของพื้นที่

แก้ปัญหาสัญชาติ และสถานะบุคคล สู่สิทธิรักษาพยาบาล

ปลดล็อกสัญชาติและสถานะบุคคล ไม่ว่าชาติพันธุ์ใดก็ต้องเข้าถึงสิทธิและบริการสาธารณะได้ทุกคน โดย

• เร่งรัดพิจารณาคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทย ที่มีอยู่จำนวน 450,000 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่กฎหมายบัญญัติให้มีสัญชาติไทยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ปี โดยมีกรอบงบประมาณการดำเนินการที่ชัดเจนและเพียงพอ 

• เร่งรัดกระบวนการกำหนดสถานะบุคคล ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี 

• รับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะสำหรับคนทุกคนในแผ่นดินไทย โดยเฉพาะสิทธิทางสุขภาพ สิทธิทางการศึกษา และสิทธิที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอื่นๆ

ผุดเขตนิเวศวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ

เขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษ ด้านชาติพันธุ์ ของพรรคก้าวไกล จะทำหน้าที่และบทบาทสำคัญ 5 ด้าน คือ

• สร้างงานและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ผ่านระบบเศรษฐกิจ 2 ด้านคือ (ก) เศรษฐกิจสีเขียว จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (ข) เศรษฐกิจจากงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 

• จัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างสมดุล ยั่งยืน และสร้างสรรค์ 

• คุ้มครองและส่งเสริมพื้นที่เกษตรนิเวศน์วัฒนธรรม พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ไร่หมุนเวียน ป่าชุมชน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณทะเลและป่า

• ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบอย่างเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่และสภาพทางธรรมชาติ

• คุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ตามกฎหมายต่างๆ ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ โดยเฉพาะสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

ยกระดับ Soft Power ส่งเสริมวัฒนธรรมอันหลากหลาย

การศึกษาต้องพัฒนา วัฒนธรรมชาติพันธุ์ต้องส่งเสริม ยึดมั่นในหลักการ “การอยู่ร่วมกันแบบหลากหลาย หรือพหุวัฒนธรรมของผู้คนทุกกลุ่มชาติพันธุ์

• สนับสนุนการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างจริงจังในพื้นที่การเรียนรู้ของสังคมโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอื่นๆ แพลตฟอร์มการศึกษาในระบบออนไลน์ รูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่(เช่น เกม) และการวิจัยระดับนานาชาติ 

• ต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบจากอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

กระจายอำนาจท้องถิ่น ตัดสินใจด้วยตนเอง

ท้องถิ่นต้องมีอำนาจของตนเอง พรรคก้าวไกลจะสนับสนุนบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. ในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ของชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์ ใน 5 ด้าน

• สนับสนุนงบประมาณสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับ (ก) การพัฒนาระบบประปา และน้ำใช้เพื่อการเกษตร (ข) การพัฒนาพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานชุมชนแบบต่างๆ (ค) การสร้างถนนคอนกรีตหรือลาดยาง

• สร้างความมั่นคงทางอาหาร และการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่

• พัฒนาระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ (ตามแนวนโยบายในข้อ 5) 

• ร่วมเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดิน สร้างหลักประกันความมั่นคงในที่ดิน และการพิสูจน์สัญชาติและสถานะบุคคลในพื้นที่

• เพิ่มอำนาจและงบประมาณให้ท้องถิ่นสามารถการร่วมออกแบบดำเนินการพัฒนาในพื้นที่เขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษทางชาติพันธุ์

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยต้องไม่น้อยหน้ากลุ่มชาติไทยใดในโลก

• พรรคก้าวไกลยึดมั่นและมุ่งมั่น ในการรักษาและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศและคำประกาศต่างๆ ในเวทีโลก 

• สนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศอื่นๆและกลุ่มชาติพันธุ์จากไทยต้องมีที่ยืนและสามารถมีบทบาทในเวทีนานาชาติได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

โดยในวันนี้พรรคก้าวไกล นำโดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนชาติพันธุ์ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต ตัวแทนชาติพันธุ์ ได้เปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับชาติพันธุ์  ที่สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินทร์ ถือเป็นการความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองครั้งแรก ในห้วงของการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

“พรรคก้าวไกลเชื่อมั่นในหลักการคนเท่ากัน ประชาชนไม่ว่าเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใดย่อมมีศักดิ์ศรีและต้องได้รับการคุ้มครองดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน และนี่คือเหตุผลที่นับตั้งแต่วันแรกที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ เรามีปีกชาติพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของพรรค เพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องชาติพันธุ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ส่งผู้แทนเข้าสภา ต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเขา…”

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
  • อ่านนโยบายพรรคก้าวไกลได้ที่ : Think Forward Center

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้