‘สาธิต มธ.’ เจ๋ง! คว้า โรงเรียนสาธิตยอดเยี่ยม แห่งแรกในเอเชีย

IALS มอบรางวัล ‘Outstanding Laboratory School Award’ ยกคุณภาพการจัดการเรียน การสอน หลักสูตรแนวใหม่ พัฒนานิเวศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เน้นผู้เรียนมีความสุข มีความหมาย ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาธิต มธ.) ได้รับรางวัล ‘Outstanding Laboratory School Award’ (โรงเรียนสาธิตยอดเยี่ยม) จาก สมาคมโรงเรียนสาธิตนานาชาติ The International Association of Laboratory Schools (IALS) สหรัฐอเมริกา โดยจะมอบรางวัลในงาน IALS Annual Conference วันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 ณ เมือง Muncie รัฐ Indiana สหรัฐอเมริกา

สำหรับโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลนี้ จะต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการของ IALS ผ่านองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่

 1. การวิจัย (Research)

 2. การพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (Professional Development)

 3. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

 4. การฝึกหัดครู (Teacher Training)

 5. การทดลองปฏิบัติทางการศึกษา (Educational Experimentation)

โดยพบว่า โรงเรียนสาธิต มธ. ได้รับคะแนนการประเมินผลสูงสุด จึงทำให้ได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความทุ่มเท และความเสียสละของทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มธ. ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มธ. ด้วยแนวคิด การพัฒนานิเวศการเรียนรู้ที่มีความสุขและมีความหมาย จัดหลักสูตร การเรียนการสอนแนวใหม่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งอนาคต ประกอบด้วย

 • ความเป็นผู้นำ

 • ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

 • มีความคิดเชิงระบบ

 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์

 • สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเอง

 • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้รางวัล ‘Outstanding Laboratory School Award’ ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้

โดยที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่

 • โรงเรียนสาธิตแห่ง University of Toronto ประเทศแคนาดา

 • โรงเรียนสาธิตแห่ง Northwest Missouri State University สหรัฐอเมริกา

 • และโรงเรียนสาธิตแห่ง University of North Alabama สหรัฐอเมริกา

สำหรับ สมาคมโรงเรียนสาธิตนานาชาติ The International Association of Laboratory Schools (IALS) ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มโรงเรียนสาธิต (Laboratory School / Demonstration School) ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนสาธิต (Laboratory School / Demonstration School)

โดยในปัจจุบันมีโรงเรียนสาธิตในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิก เช่น โรงเรียนสาธิตแห่ง Columbia University สหรัฐอเมริกา โรงเรียนสาธิตแห่ง Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา โรงเรียนสาธิตแห่ง University of Toronto ประเทศแคนาดา โรงเรียนสาธิตแห่งปารีส (Paris Lab School) ประเทศฝรั่งเศส โรงเรียนสาธิตแห่ง University of Puerto Rico ประเทศเปอร์โตริโก

ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิต (Laboratory School / Demonstration School) เป็นแนวคิดที่ริเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่ดำเนินการภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย (University) วิทยาลัย (College) หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นแหล่งทดลองศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งแรกของโลกคือโรงเรียนสาธิตแห่ง University of Chicago สหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อตั้งโดย John Dewey นักปฏิรูปการศึกษาชาวอเมริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1896

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active