ชวนคนไทยอ่าน งบฯ ปี 2567 ฉบับประชาชน เตรียมถกในสภาฯ 3 – 5 ม.ค. นี้

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท เตรียมถกในสภาฯ 3-5 ม.ค. ปีหน้า ฝ่ายค้าน-รัฐบาลได้เวลาอภิปรายฝ่ายละ 20 ชม.

วันนี้ (26 ธ.ค. 66) เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ช่องทางสื่อสารของรัฐบาลโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2567 ฉบับประชาชน ซึ่งเขียนให้เข้าใจโดยง่ายกว่าฉบับเต็ม รัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนอ่านเอกสาร เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งประชาชนจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง อันจะนำไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ 

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​ครม.เห็นชอบ ขยายระยะเวลาการลดอัตราอากร หรือยกเว้นอากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป ฯ และเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์

รัดเกล้า อินทวงค์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ และเตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ วาระที่ 1 ในวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 โดยฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ได้รับจัดสรรเวลาอภิปรายรวม 20 ชั่วโมง และพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับจัดสรรครวม 20 ชั่วโมง ส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับจัดสรรเวลาไป 3 ชั่วโมง โดยรายละเอียดการอภิปรายแต่ละวันมี ดังนี้

 • 3 มกราคม 2567 ตั้งแต่ 09.30-00.30 น. รวมเวลา 15 ชั่วโมง
 • 4 มกราคม 2567 ตั้งแต่ 09.00-00.30 น. รวมเวลา 15 ชั่วโมง 30 นาที
 • 5 มกราคม 2567 ตั้งแต่ 09.00-21.30 น. รวมเวลา 12 ชั่วโมง 30 นาที และลงมติวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

จำนวนวงเงินงบประมาณปี 2567 ไม่เกิน 3,480,000 ล้านบาท ได้จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ตามลำดับ ดังนี้

 • การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 951,786.4 ล้านบาท (27.35%) เช่น
  • ประชาชนได้รับบริการจากระบนประกันสุขภาพถ้วนหน้า 47.67 ล้านคน ระบบประกันสังคม 24.63 ล้านคน และสวัสดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐ 5.23 ล้านคน
  • นักเรียนไม่น้อยกว่า 10.79 ล้านคน ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามช่วงอายุ 11.83 ล้านคน เดือนละ 600 – 1,000 บาท เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
  • เด็กแรกเกิด – 6 ปี 2.56 ล้านคน ได้รับเงินอุดหนุน เดือนละ 600 บา เพื่อการเลี้ยงดูให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
 • การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 734,942.5 ล้านบาท (21.12%) เช่น
  • ประชาชน 140,000 ราย ได้รับบริการการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และมีทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ 253 แห่ง
  • ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 9,300 ราย ได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรม
  • ประชาชน 13 ล้านราย ได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากระบบการบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน
 • การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 592,249.1 ล้านบาท (17.02%) เช่น
  • ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 2,484.34 กม. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 105.26 คม. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง 977 กม.
  • พัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานในภูมิภาค 14 แห่ง รวมทั้งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า 115.79 ล้านตัน
  • เกษตรกร 2.698 ล้านราย ได้รับการพักชำระหนี้
 • การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 561,954.2 ล้านบาท (16.15%) เช่น
  • ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพเชิงรุกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำนล 4,275 แห่ง และมี อสม. หมอประจำบ้าน 1.09 ล้านคน
  • โรงเรียนไม่น้อยกว่า 8,200 แห่ง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และโรงเรียน 15,000 แห่ง มีการจัดการศึกษาที่บูรณาการ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)
  • ครูไม่น้อยกว่า 54,150 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ความมั่นคง 391,738.2 ล้านบาท (11.26%) เช่น
  • หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 1,976 หมู่บ้าน ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
  • ประชากรวัยเสี่ยง อายุ 3 – 29 ปี 8,460,000 คน และผู้ต้องขังในเรือนจำ 200,000 คน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังจากยาเสพติด
  • แรงงานต่างด้าว 371,000 ราย ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ/จัดทำบัตรประจำตัว
 • การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 247,329.6 ล้านบาท (7.10%) เช่น
  • ประชาชน 46,579 ครัวเรือน และพื้นที่ 298,646 ไร่ ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม
  • ประชาชน 31,404 ครัวเรือน ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ได้รับประโยชน์จากพัฒนาระบบน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
  • พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 7,450 โร่ ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ

รัฐบาลชวนประชาชนอ่าน “งบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น ตาม Link

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความพูดว่า "งบประมาณ ฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สาม สามารถดาวน์โหลดได้ที่"

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active