เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมแร่ทองคำฯ – ให้รัฐทำเหมือง ดึงผลประโยชน์ ตกเป็นสมบัติชาติ

คาดหวังร่างกฎหมาย สร้างกลไก กำกับ ควบคุม และปกป้องแร่ทองคำ และการทำเหมือง  เน้นบริหารจัดการทองคำ ให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันนี้(15 ก.พ.65) กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เคลื่อนขบวนด้วยชุดนักรบโบราณ พร้อมขบวนหาบทองคำจำลอง บริเวณด้านหน้ารัฐสภา เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ระหว่างการนำ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ เสนอต่อ จารึก ศรีอ่อน รองประธานกรรมาธิการ ป.ป.ช สภาผู้แทนราษฎร โดยมีตัวแทนจากกรรมาธิการ ป.ป.ช. เป็นตัวแทนรับเรื่อง

พวกเขา ต้องการให้เร่งนำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมแร่ทองคำฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยเร็ว

อารมณ์ คำจริง ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ยืนยันว่า คำสั่ง คสช. ปิดเหมือง เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของประชาชน นอกจากช่วยคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยรักษาปริมาณทองคำมหาศาล เอาไว้จนถึงขณะนี้

อารมณ์ คำจริง ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ยื่น ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ ต่อตัวแทนกรรมาธิการ ป.ป.ช.

“แร่ทองคำ ถือเป็นทรัพย์สินของประเทศ จึงควรต้องออกกฎหมายเพื่อปกป้อง คุ้มครองทองคำ ที่เป็นทรัพย์สิน และถือเป็นความมั่นคงของประเทศ จึงนำไปสู่การเสนอร่างกฎหมายนี้”

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายที่เสนอนี้ เน้นหลักการ และเหตุผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และกำหนด เรื่องการบริหารจัดการทองคำ ให้เกิดประโยชน์ของชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างใน มาตรา 7 กำหนดให้สินแร่ทองคำ เป็นสมบัติของชาติ การทำเหมืองแร่ทองคำ จะต้องทำได้โดยรัฐ และนำทองคำที่ได้ มาเป็นของรัฐเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ

 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active