เว็บไซต์ทำเนียบฯ เผยแพร่ มติ ครม. มอบหมาย “สภาพัฒน์ฯ” ทำ SEA นิคมฯ จะนะ

ดึงทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดำเนินการ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของภาคประชาชน ขณะที่ “เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” เตรียมเปิดเส้นทางจราจร หลังเห็นมติ ครม. แต่ยังคงปักหลักรอเอกสารลายลักษณ์อักษร 

วันนี้ (14 ธ.ค.64) เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล เผยแพร่ผลสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ธ.ค.64 ซึ่งพบว่า ในข้อ 24 เรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต คณะรัฐมนตรี มีมติ

                    1.  รับทราบข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นตามที่คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า แห่งอนาคต” เสนอ  

                    2.  มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของภาคประชาชน เช่น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฯลฯ รวมถึงผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้เป็นที่ยุติก่อนการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย    

                    3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

ขณะที่ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น แถลงขอบคุณผู้ร่วมชุมนุม และสื่อมวลชน พร้อมยอมรับ หลังมี มติ ครม.ลงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จะทยอยย้ายของ เปิดถนน ในพื้นที่การชุมนุม แต่ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วน รอเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรในวันพรุ่งนี้ (15ธ.ค.64)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active