สพฐ. จับมือกองทัพไทย สร้างหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

ตั้งเป้า 5 ปี พัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ สร้างเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา “ด้านการป้องกันทุจริต-ความมั่นคงของชาติ” ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 ก.ค. 2564 – อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ. ) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ: ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันการทุจริตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริตของประเทศชาติ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น

ภาพจากเฟสบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยนำจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงานมาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการทรัพยากร และการจัดกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศร่วมกัน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการและบุคลากร สนับสนุนการพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานตามข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านวิชาการ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ในหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ร่วมกัน ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองหน่วยงาน และให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ความมั่นคงของชาติ และการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ตลอดจนการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคลากรของทั้งสองฝ่าย โดยมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคงแห่งชาติ แนวทางการปฏิบัติข่าวสารและการปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ฯลฯ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย 

ภาพ: ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนความร่วมมือด้านทรัพยากร ได้ตกลงให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้และการบรรยายทางวิชาการ การจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน การใช้สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การใช้พื้นที่จัดกิจกรรมระหว่างทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ทั้งด้านวิชาการและสังคม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกัน และความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ตกลงให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การพัฒนาชุมชน การช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

“ความร่วมมือนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต ให้ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาความมั่นคง และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยีและการทหาร ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม