ศธ. ของบฯ เพิ่ม 3.4 หมื่นล้าน ดันนโยบายคืนครูให้นักเรียน

“ตรีนุช” ย้ำแผนใช้งบฯ เพื่อกระจายให้หน่วยต่าง ๆ ใช้ในโครงการจำเป็นเร่งด่วน เช่น โครงการคืนครูให้นักเรียน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล รองรับสถานการณ์โควิด-19 และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 332,398.6370 ล้านบาท ลดลงจากปีงบฯ 2564 จำนวน 24,051 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 6.7 % จากปีงบฯ 2564 นั้น

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ศธ. มีความจำเป็นต้องเสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2565 ในรายการที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งสิ้น 34,890 ล้านบาทเศษ โดยจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 34,800 ล้านบาทเศษ และงบประมาณกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 90 ล้านบาท


สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ ศธ.เสนอคำขอเพิ่ม 34,800 ล้านบาทเศษนั้น จำแนกเป็น

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ขอเพิ่ม 559 ล้านบาทเศษ
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเพิ่ม 33,364 ล้านบาทเศษ
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเพิ่ม 575 ล้านบาทเศษ
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขอเพิ่ม 70 ล้านบาท
  • หน่วยงานในกำกับฯ และองค์การมหาชน ขอเพิ่ม 231 ล้านบาทเศษ ในจำนวนนี้แบ่งเป็น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 40 ล้านบาท และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 191 ล้านบาทเศษ

รมว.ศธ. เปิดเผยด้วยว่า โครงการสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วน ขอแปรญัตติเพิ่ม เช่น โครงการคืนครูให้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในส่วนของค่าจ้างครูธุรการ, โครงการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตให้กับครูผู้สอนและนักเรียนสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, โครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 12 ช่องรายการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19, โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล, โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ, โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ MOOCs for Teachers (M4T), โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ, โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษา, โครงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม