คณะทำงานฟื้นฟูห้วยคลิตี้ เตรียมเข้าพบ อธิบดี คพ. 3 มี.ค.นี้

ขอชะลอจ่ายเงินงวดสุดท้าย โครงการฟื้นฟูระยะที่ 1 หลังพบการทำงานที่มีแนวโน้มไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน

คณะทำงานศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ส่งจดหมายเปิดผนึกพร้อมเตรียมเข้าพบอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) วันพรุ่งนี้ (3 มี.ค. 2564) เพื่อขอให้ชะลอการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามสัญญาโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ระยะที่ 1 และการดำเนินโครงการระยะที่ 2  และจัดให้มีการพูดคุยทำความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ที่ผ่านมาและทิศทางที่ควรจะเป็นร่วมกันก่อน

จดหมายระบุว่า ตามที่ คพ. ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ระยะที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในปี 2556 โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ และว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฟื้นฟูตามข้อกำหนดการจ้าง (TOR) และสัญญาจ้าง โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ควบคุมงาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1,000 วัน วงเงิน 454 ล้านบาท และต่อมาหลังครบกำหนดเวลา คพ. ได้อนุญาตขยายเวลาดำเนินการไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ปรากฏว่า การดำเนินการฟื้นฟูกลับสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชน ขาดความโปร่งใส และไม่มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มีแนวโน้มไม่สำเร็จตามเป้าหมายการฟื้นฟู ที่จะทำให้ชุมชนคลิตี้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง แต่ คพ.กลับกำลังดำเนินการตรวจรับงานและเตรียมชำระเงินงวดสุดท้ายตามสัญญา และกำลังร่างกรอบการทำงานในโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ระยะที่ 2

คณะทำงานฯ มีความห่วงกังวลว่า การดำเนินการดังกล่าวของ คพ. จะก่อความเสียหายทั้งต่อรัฐและต่อชุมชนที่ต้องอยู่อาศัยพึ่งพิงลำห้วย เนื่องจากโครงการระยะที่ 1 ยังมีจุดบกพร่อง ไม่มีการปฏิบัติตาม TOR  และยังมีตะกั่วที่ปนเปื้อนในลำห้วยและสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินโครงการสูงเกินค่าเป้าหมายการฟื้นฟู ซึ่งเป็นอันตรายต่อชุมชนอย่างมาก

และที่ผ่านมา ชุมชน ภาคประชาชน และกรรมการไตรภาคีได้พยายามสื่อสารปัญหาและทักท้วงข้อผิดพลาดในการดำเนินโครงการ ไปยังรองอธิบดี คพ. ตลอดมา ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการไปจนถึงการดำเนินการฟื้นฟู แต่กลับไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอ และไม่นำข้อเสนอหรือข้อท้วงติงไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขการทำงาน

คณะทำงานฯ เกรงว่าหากไม่มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน จะทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงขอให้ชะลอการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามสัญญาโครงการระยะที่ 1 และการดำเนินการโครงการระยะที่ 2 เพื่อจัดการพูดคุยทำความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ที่ผ่านมาและทิศทางที่ควรจะเป็นร่วมกันก่อน โดยมี อธิบดี คพ. เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการใช้เงินภาษีไปอย่างคุ้มค่า แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว