ครม. เห็นชอบ เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน อีกคนละ 1 บาท

โฆษกสำนักนายกฯ แถลง ปรับจาก 20 เป็น 21 บาท/คน/วัน เริ่มปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย และวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้น พร้อมคำนึงถึงโภชนาการ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564 อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบ ปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ในโครงการอาหารกลางวัน จากเดิมอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน เป็นอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน ขยับขึ้นอีกร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย และค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีราคาสูงขึ้น และคำนึงถึงปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสามารถเริ่มดำเนินการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนอัตราใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 25,436 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นงบฯ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และบางส่วนเป็นงบฯ ที่จะต้องจัดสรรให้กับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนเอกชน ทำให้ อปท. มีงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 823 ล้านบาท และส่วนที่จัดสรรให้กับนักเรียนเอกชนอีกประมาณ 32 ล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ครม. ยังได้พิจารณาความสอดคล้องของ พ.ร.บ. 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ, ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และร่างที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยไปเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยทั้ง 3 ร่างนี้ ครม. เห็นชอบส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาในรายละเอียดไปพร้อม ๆ กัน ก่อนนำเสนอ ครม. อีกครั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม