ครม. เคาะ เยียวยาโควิด-19 คนละ 3,500 บาท

นายกฯ แถลง ครม. มีมติ “ลดค่าน้ำ-ไฟ” เพิ่ม “คนละครึ่ง” อีกล้านสิทธิ พร้อมออกมาตรการช่วยแรงงานผู้ประกันตน เคาะ เดินหน้าเลือกตั้งเทศบาล

วันนี้ (12 ม.ค. 2564) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผ่าน Facebook Live ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในหลายประเด็น ทั้งความคืบหน้าเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น และมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19

เรื่อง เลือกตั้งท้องถิ่น คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ระดับเทศบาล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการต่อไป

เรื่อง มาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 มีการพิจารณาและอนุมัติในหลายประเด็น คือ อนุมัติให้ลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. – มี.ค. 2564 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย หากใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก แต่หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรก

ให้ลดค่าน้ำประปา ร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ เดือน ก.พ. – มี.ค. 2564

มีมติ ให้เพิ่มความเร็วและความแรงของอินเทอร์เน็ตบ้านและมือถือ เพื่อสนับสนุนการ Work From Home รวมทั้งให้โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรี ไม่คิดค่า DATA เป็นระยะเวลา 3 เดือน

โครงการคนละครึ่ง จากการติดตามประเมินผลในการใช้จ่าย พบว่ายังมีเงินช่วยเหลือได้ โดยอนุมัติให้เปิดลงทะเบียนใหม่ปลายเดือน ม.ค. 2564 อีกประมาณ 1 ล้านสิทธิ

เรื่องการเยียวยารายได้ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม ครอบคลุมทั้งกลุ่มแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ และเกษตรกร เบื้องต้น ให้พิจารณาในวงเงิน 3,500 ต่อคนต่อเดือน รวม 2 เดือน โดยให้ กระทรวงการคลัง นำเสนอให้ ครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ะระบาดในปัจจุบันและอนาคต

ส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่องของธนาคารรัฐ ยังมีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาท และได้ให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน และเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็ว เป็นสินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000 – 15,000 บาทต่อคน อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1-0.35 ต่อเดือน ซึ่งกำลังมีการหารือระหว่างธนาคารรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยในรายละเอียด

เรื่อง มาตรการทางสาธารณสุข ได้อนุมัติจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควด-19 เพิ่ม การจัดหาหน้ากากให้เพียงพอ รวมทั้งทำหน้ากากผ้า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวนมาก และในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อน้อย

เรื่องการจัดหาและกระจายวัคซีน ยืนยันว่าคนไทยทุกคนต้องได้รับการฉีด ขณะนี้ได้มีการจัดหามาตามลำดับแล้ว และกำลังจะทำรายละเอียดเรื่องการกระจายวัคซีและการขนส่งไปยังต่างจังหวัดให้ทั่วถึงและเพียงพอ โดยจะทะยอยฉีดให้ตามลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญ

พิจารณา การช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม เช่น ลดหย่อนผู้ประกันตน เยียวยาผู้ว่างงาน ให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจรักษาโดยไม่ต้องสำรองเงินไปก่อน ในส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน และรักษาระดับการจ้างงานก็มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปแล้ว โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ก็จะต้องเร่งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข รวมถึงพิจารณาดูแลแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมด้วย

การสอบข้าราชการประจำปี ได้เร่งรัดให้ สำนักงาน กพร. จัดให้มีการสอบเร็วขึ้น จากที่เคยสอบประมาณช่วงปลายปี ปีนี้ให้มีการจัดสอบให้เร็วขึ้น ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้ว และให้เด็กจบใหม่ได้มีงานทำ โดยให้เตรียมการสองส่วน คือ การสอบทั่วไปก่อนจำนวนหนึ่ง อีกส่วนคือการสอบเฉพาะคุณสมบัติตามวิชาชีพ โดยให้รอฟังประกาศจาก สำนักงาน กพร.

เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้างจากปีที่ผ่านมา 90% ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเร่งเสนอกฎหมายต่อ ครม.ในครั้งต่อไป

และเรื่องสุดท้ายคือ ให้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องบ่อน การค้าแรงงานผิดกฎหมาย โดยให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่ง วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำลังดำเนินการอยู่

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว