121 องค์กรภาคประชาชน ยืนยัน ส.ส.ร. ต้องมาจากการเลือกตั้ง

ต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ กระบวนการร่าง รธน. ต้องฟังความเห็นรอบด้าน เตรียมจัดทำร่างฯ ฉบับ ส.ส.ร.ภาคประชาชน คู่ขนานฉบับสภา

วันนี้ (8 ธ.ค. 2563) องค์กรภาคประชาชนในนาม “เครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม” กว่า 121 องค์กร แถลงการณ์ต่อกรณีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน ระบุว่า เครือข่ายฯ มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่สังคมที่ดีกว่า บนหลักการที่ต้องการสร้างประชาธิปไตยที่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอย่างแท้จริง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมทุกเพศสภาพ และสอดคล้องกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว

สาระสำคัญระบุว่า วิธีการที่จะให้เกิดรูปธรรมดังกล่าว จะต้องมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชน ที่จะต้องร่วมมือกับฝ่ายการเมือง และกลไกของการยกร่างฯ ที่มีความชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับ โดยมีข้อเสนอให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์, ต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้าน, ต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพและเปิดกว้างให้กับทุกคนในการแสดงความคิดเห็น และไม่ถูกคุกคามจากทุกฝ่าย

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า หากไม่มีการดำเนินการตามหลักการที่เสนอนี้ ภาคประชาชนจะเรียกร้องให้มีการลงมติไม่เห็นชอบกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย โดยหลังจากนี้จะมีการดำเนินการ 3 เรื่อง คือ จัดเวทีระดมความคิดเห็นประชาชน ติดตามกระบวนการดำเนินการของฝ่ายการเมือง และ ส.ส.ร. พร้อมทั้งจะให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญคู่ขนานไปตลอดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

สำหรับรายชื่อองค์กรทั้ง 123 องค์กร (ลงชื่อเพิ่มเติมจาก 121 เป็น 123 องค์กร) ที่รวมตัวกันในนาม เครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม มีรายชื่อ ดังนี้

 1. กรีนพีซ ประเทศไทย
 2. กลุ่มกรองข่าวแกง
 3. กลุ่มโกงกาง
 4. กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์
 5. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน
 6. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)
 7. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
 8. กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน)
 9. กลุ่มยกระดับสินค้าชุมชน
 10. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
 11. กลุ่มรักษ์เขาโต๊ะกรัง
 12. กลุ่มรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย
 13. กลุ่มรักษ์บ้านแหง
 14. กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส
 15. กลุ่มศิลปะเพื่อชุมชน (Community Art)
 16. กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch)
 17. กลุ่มสหภาพแรงงานย่านสระบุรีและใกล้เคียง
 18. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
 19. กลุ่มอาหารปันรัก
 20. กลุ่มเอ็นจีโอปลดแอก
 21. เกษตรกรคนจนปลดแอก
 22. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)
 23. ขบวนการอีสานใหม่
 24. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 25. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)
 26. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ)
 27. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
 28. คณะประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน(คปอ.) ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก 13 จังหวัด
 29. คณะลาบ 2563
 30. เครือข่ายกระบี่ยั่งยืน
 31. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา
 32. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
 33. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดสตูล
 34. เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย
 35. เครือข่ายเขียนอนาคตประเทศไทย
 36. เครือข่ายคนจะนะรักษ์ถิ่น
 37. เครือข่ายคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
 38. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
 39. เครือข่ายคนสตูลสร้างสุข
 40. เครือข่ายคนอินทรีย์วิถีเมืองลุง
 41. เครือข่ายชีวิตสาธารณะจังหวัดพัทลุง
 42. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา – สตูล
 43. เครือข่ายทรัพยากรแร่และสิ่งแวดล้อมภาคใต้
 44. เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชลบุรี
 45. เครือข่ายเทใจให้เทพาไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน
 46. เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้
 47. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้
 48. เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน
 49. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
 50. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่
 51. เครือข่ายประชาชนเพื่อสิทธิชุมชนและการอนุรักษ์ (คสอ.)
 52. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
 53. เครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ
 54. เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี
 55. เครือข่ายผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move)
 56. เครือข่ายผู้หญิงอีสาน
 57. เครือข่ายเยาวชนปราจีนรักษ์บ้านเกิด
 58. เครือข่ายเยาวชนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
 59. เครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ (CALL)
 60. เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair)
 61. เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
 62. เครือข่ายแรงงานสหภาพนักออกแบบ
 63. เครือข่ายลุ่มน้ำปราจีนบุรี
 64. เครือข่ายสภาพลเมืองจังหวัดชลบุรี
 65. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนชาติ
 66. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ภาคใต้
 67. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดชลบุรี
 68. เครือข่ายสลัมสี่ภาค
 69. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
 70. โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จ.พิจิตร และจ.ลำพูน
 71. โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ILAW)
 72. ชมรมประมงพื้นบ้าน จ.สตูล
 73. ชมรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำสงคราม
 74. บริษัท หุ่นไล่กากรุ๊ป วิสาหกิจเพื่อสังคม
 75. ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 76. มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ
 77. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
 78. มูลนิธิชีววิถี
 79. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
 80. มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 81. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 82. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
 83. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.)
 84. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 85. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 86. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
 87. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
 88. มูลนิธิสุขภาพไทย
 89. มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน สุรินทร์
 90. มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
 91. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)
 92. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
 93. มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
 94. มูลนิธิอันดามัน
 95. รวมมิตรบางปะกง
 96. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (CPCR)
 97. ศูนย์ศึกษากฎหมายการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 98. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตร
 99. ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา
 100. ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
 101. สภาประชาชนภาคใต้
 102. สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน
 103.  สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)
 104.  สมาคมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
 105.  สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)
 106.  สมาคมเครือข่ายผู้บริโภคสุรินทร์
 107.  สมาคมจิตอาสาสร้างสุข
 108.  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA)
 109.  สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา
 110.  สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ
 111.  สมาคมรักษ์เลกระบี่
 112.  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (สสส.)
 113.  สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก
 114.  สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)
 115.  สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS)
 116. สำนักคิดท้องถิ่นเพื่อสังคม
 117. สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสร้างสุขภาวะสังคมไทย
 118. BEACH FOR LIFE
 119. Documentary Club
 120. FTA Watch
 121. People Go Network
 122. We Watch ภาคตะวันออก
 123. Young Pride Club

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว