EnLAW ชี้ มติเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ย้ำ ต้องศึกษาศักยภาพพื้นที่ ประเมินผลกระทบ และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อนตัดสินใจ ด้านกลุ่มค้าน นัดชุมนุมใหญ่บ่ายนี้

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เตรียมชุมนุมใหญ่บ่ายนี้ ชาวบ้านทยอยร่วมตั้งแต่เมื่อคืน

การปักหลักชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ หนึ่งในโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ดำเนินมาเป็นวันที่ 5 แล้ว โดยบ่ายวันนี้ (2 ต.ค.) มีกำหนดจัดเวทีใหญ่การแสดงพลัง ภายใต้ชื่อ “แสดงพลังปกป้อง จะนะ จะไม่หายนะ” บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังพักค้างคืนมาแล้ว 4 คืน

ช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่าบรรยากาศมีความคึกคักมากขึ้น ชาวบ้านจากอำเภอจะนะทยอยเดินทางมาถึง ขณะเดียวกัน ก็เริ่มมีการติดตั้งเวที โดยเป็นเวทีให้ข้อมูลเชิงวิชาการ พร้อมกิจกรรมสันทนาการ ขณะที่จังหวัดสงขลาและหน่วยงานด้านความมั่นคง ติดตามสถานการณ์การรวมตัวของชาวบ้านกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านรวมถึงดูแลความสงบเรียบร้อย

EnLAW ชี้ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมายผังเมือง

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) เผยแพร่ความเห็นทางกฎหมาย กรณีที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 และมีมติเปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วง โดยเห็นว่ากระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังกล่าว มีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมหลายประการ

1. การแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและเจตนารมณ์ของกฎหมายผังเมืองตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่า การแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อรองรับโครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ เพื่อแก้ไขข้อติดขัดทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน แม้ว่าการแก้ไขข้อกำหนดของผังเมืองรวมจะขัดแย้งต่อข้อมูลศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่ในด้านเกษตรกรรมและทรัพยากรทางทะเล และจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวางก็ตาม

2. ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำมาประกอบการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 มีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจนำมาอ้างอิงเป็นฐานในการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาได้

เนื่องจากไม่มีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ อย่างครอบคลุมเพียงพอ เพื่อประกอบการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ ที่จัดขึ้นโดย ศอ.บต. ก็มีการละเมิดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน กำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเฉพาะในพื้นที่ 3 ตำบล ที่เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการเท่านั้น โดยมิได้พิจารณาถึงขอบเขตผลกระทบตามความเป็นจริง

นอกจากนี้ การแก้ไขผังเมืองรวมเพื่อรองรับโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน จำเป็นต้องมีการศึกษาศักยภาพพื้นที่และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้วยก่อนการพิจารณาตัดสินใจ

โดย EnLAw เรียกร้องให้กรมโยธาธิการและผังเมืองยุติกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดโดยทันที และขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพต่อหลักการและเจตนารมณ์ของสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชน และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active