เช็ก! 54 จังหวัด มีบทลงโทษ “ไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหะสถาน หรือสถานที่สาธารณะ”

ต้องใส่นะ! ไม่ใส่ระวังโดนปรับนะ…

เช็ก! 54 จังหวัด ที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหะสถาน หรือสถานที่สาธารณะ เพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19

หากฝ่าฝืนปรับ 6,000 – 20,000 บาท ย้ำ! ตำรวจไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้เอง แต่พนักงานสอบสวน ต้องปรับในอัตราขั้นต่ำเป็นเงิน 6,000 บาท ตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อ และประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด

ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2563 ระบุถึงความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งในมาตรา 34 มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งมีหลักในการจำแนกค่าปรับเอาไว้ในมาตรา 51

“ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (1) (2) (5) หรือ (6) มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5) มาตรา 40 (5) หรือไม่อํานวยความสะดวก แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 39 (4) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”

โดย บัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2563 ระบุว่า #ครั้งที่1 6,000 บาท #ครั้งที่2 12,000 บาท #ครั้งที่3 เป็นต้นไป 20,000 บาท

ยกเว้นความผิดตาม มาตรา 34 (1) (2) มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5) มาตรา 40 (5) มาตรา 39 (4) ที่ปรับอัตราเดียว คือ 20,000 บาท

ดูเพิ่ม

54 จังหวัดไม่สวมหน้ากากฯมีโทษ เพิ่ม “นครนายก – กาฬสินธุ์”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์