คลองแม่ข่า ที่ (ไม่) ถูกลืม

“คลองแม่ข่า” จังหวัดเชียงใหม่ กำลังกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ถูกเล่าขานราวกับชนบทของญี่ปุ่น แต่อีกด้านหนึ่ง…ชุมชนที่นี่อาจถูกไล่รื้อได้ทุกเมื่อ

.

ภาพฝันโอกาสของการพัฒนาเมือง จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำอย่างไรให้ “คนกับคลอง อยู่ร่วมกันได้” นำไปสู่ข้อเสนอแผนแม่บทด้านการจัดการที่อยู่อาศัย จุดเริ่มต้นของการพูดคุย สู่โมเดล “แก้ปัญหาชุมชนริมคลอง” คู่ขนานกับการพัฒนาคลองแม่ข่า ให้โอกาสเมืองเติบโต และไม่ปฏิเสธการมีอยู่ของคนริมคลอง สู่เป้าหมาย “เมืองเป็นของทุกคน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

NapatN