BMA Feeder ทางเลือกใหม่แก้ปัญหารถติด

รถนักเรียนมารับแล้ว…

.

ไม่ใช่รถบัส รถตู้ทั่วไป แต่เป็น BMA feeder หรือรถโดยสารปรับอากาศขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้บริการนักเรียนย่านสามเสน โดยนโยบายกรุงเทพมหานคร

.

แก้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลพิษในเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา