UNLOCK CITY POTENTIAL : สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายเพิ่มศักยภาพเมืองด้วยพื้นที่สีเขียว

UNLOCK CITY POTENTIAL โอกาสของพื้นที่ในการพัฒนาเมือง และการสร้างอนาคตของเมือง : สรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย โอกาสของการเพิ่มศักยภาพเมืองด้วยพื้นที่สีเขียว

พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว องค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของเมือง ผ่านการ “Unlock เชิงเงิน” “Unlock เชิงพื้นที่” “ Unlock เชิงกลไกภาครัฐ” และ “Unlock การสื่อสารสื่อสาธารณะ” สร้างศักยภาพ สู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะต่อการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ที่ทุกคนคือเจ้าของร่วมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active