UNLOCK CITY POTENTIAL : โอกาสของพื้นที่ในการพัฒนาเมือง และการสร้างอนาคตของเมือง

UNLOCK CITY POTENTIAL โอกาสของพื้นที่ในการพัฒนาเมือง และการสร้างอนาคตของเมือง: เรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง 13 นักพัฒนาสู่ไอเดีย UNLOCK CITY บอกเล่าประสบการณ์ ข้อเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างทั่วประเทศ นำไปสู่ไอเดียในการ Unlock ที่สำคัญ

โดย

• รศ.พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร คณะทำงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า

• ยุทธภูมิ สุประการ หัวหน้าศูนย์น่านศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

• ผศ.ปัทมพร วงศ์วิริยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมืองและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ยิปซี จันทร์เพ็งเพ็ญ ประธานกลุ่มสกลเฮ็ด จังหวัดสกลนคร

• สุทธหทัย นิยมวาส กลุ่ม City Connext

• กฤษฎาพงษ์ ตันทอง ผู้ร่วมก่อตั้งบจก ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ (บริษัท ในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง)

• ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์ ผู้ก่อตั้ง Conversation และกลุ่ม Dot to Dot

• ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ยศพล บุญสม หัวหน้าโครงการ We!park • จุฤทธิ์ กังวานภูมิ กลุ่มปั้นเมือง

• พันธิตรา สินพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

• ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active