เปิดข้อมูลโอกาสของการฟื้นฟูคลองแม่ข่าในฐานะระเบียงนิเวศที่สำคัญของเมือง

โอกาสในการเชื่อมต่อ ?

.

โอกาสพัฒนาระบบน้ำเมืองเชียงใหม่ ด้วยการฟื้นฟูลำน้ำเก่าที่สูญหายไปร่วมกับการพัฒนาคุณภาพของเส้นทางลำน้ำเดิม จะก่อให้เกิดเส้นทางลำน้ำใหม่ที่กลายเป็นเส้นทางลำน้ำเปิดที่สามารถรับน้ำได้ 6.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นทางลำน้ำเดิม นำมาสู่คำตอบว่าในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิ่งนี้จะกลายเป็นศักยภาพหนึ่งที่เข้ามาตอบโจทย์

.

อีกด้านหนึ่ง หากนำเส้นทางลำน้ำมาเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียว ที่ลงมาจากพื้นที่ธรรมชาติอย่างดอยสุเทพเชื่อมต่อเข้ามายังเมืองเชียงใหม่ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า พื้นที่ชายน้ำ ขนานเข้ามากับเส้นทางลำน้ำซึ่งเชื่อมกับพื้นที่สีเขียวในเมืองได้อีก เมื่อมีโครงสร้างการเชื่อมต่อของน้ำและพื้นที่สีเขียวเข้าด้วยกัน จะเกิดเป็นโครงข่ายของระบบนิเวศในเมือง นั่นคือ เมืองที่มีสุขภาพดี

.

อรกมล นิละนนท์ จาก Refield Lab. กลุ่มภูมิสถาปนิกที่สนใจการวางแผน ออกแบบพื้นที่บนฐานทรัพยากรเดิม ร่วมเปิดข้อมูลโอกาสของการฟื้นฟูคลองแม่ข่าในฐานะระเบียงนิเวศที่สำคัญของเมือง เพื่อมองโอกาสของการเชื่อมต่อที่ส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจของเมืองให้เกิดขึ้นได้

.

Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน Ep.04-เปิดข้อมูลโอกาสของการฟื้นฟูคลองแม่ข่าในฐานะระเบียงนิเวศที่สำคัญของเมือง

Author

AUTHOR