ล่องเรือชมบ้านมั่นคง ‘ริมคลองเปรมประชากร’

คลองเปรมประชากรเปลี่ยนไปแล้ว ! จากชุมชนแออัดบ้านเสื่อมโทรมรุกล้ำลำน้ำ กว่า 6,000 หลัง ตอนนี้เร่ิมทยอยรื้อ สร้างใหม่เป็น #บ้านมั่นคง ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริม #คลองเปรมประชากร

.

ตามมติ ครม. พ.ศ. 2562 ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยคนมีรายได้น้อย แก้ปัญหาการระบายน้ำ สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม ปี 2554

.

On The Road กับ ‘พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า’ และ ‘ธนัช – นฤพรพงศ์’ รอง ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) พาไปทัวร์บ้านสร้างใหม่ สวยงาม ริมคลองเปรมประชากร แล้วเสร็จ 216 ครัวเรือน อยู่ระหว่างก่อสร้าง 552 ครัวเรือน พร้อมเป็น #แลนด์มาร์ก ใหม่ของกรุงเทพฯ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม