ร้องขุ้มฟาร์มแล็บ ห้องแล็บกลางแปลง พื้นที่ทดลองสู่ความยั่งยืน

เพราะรู้สึกว่าการแบนสารเคมียังไม่ใช่คำตอบของความยั่งยืน ทำให้ ศ.พวงรัตน์ แก้วล้อม (ขจิตวิชยานุกูล) ตั้งคำถามใหม่ ว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมีได้จริง ๆ

.

จนเกิดเป็นร้องขุ้มฟาร์มแล็บ พื้นที่เกษตรขนาด 10 ไร่ พร้อมห้องทดลองกลางแปลง ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาของเกษตรกร กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ว่าการทำเกษตรเชิงนิเวศ ที่เป็นมิตรกับเกษตกรและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรได้จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณัฐพล พลารชุน