สรุปผลงานวิจัยและอนาคตคนจนเมือง(26 ม.ค. 2565)

โจทย์ยากและท้าทายของการแก้ไขปัญหาความยากจน

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ที่ทุกรัฐบาลพยายามแก้ปัญหา

มาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี

จากผลวิจัย ฐานข้อมูลและความจริงของบริบทความจนที่เปลี่ยนแปลงไป สะท้อนอนาคต “คนจนเมือง”อย่างไร

The Active ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนทำความเข้าใจ เชื่อมโยงปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ใน เวทีสาธารณะ “สรุปผลงานวิจัยและอนาคตคนจนเมือง”

ร่วมเสวนาโดย

– ศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย

– รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

– สมสุข บุญญะบัญชา ประธานคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน

– นพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

ดำเนินรายการ : ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active