เปิดผลวิจัยคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง (26 ม.ค.65)

ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2540 มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและนโยบายที่กระทบชุมชนแออัดและ “คนจนเมือง” อย่างมีนัยสำคัญ

เปิดผลงานวิจัยในรอบ 2 ปี จาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทย มองฐานคิด ทิศทางการพัฒนาเมืองตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ “คนจนเมือง”

The Active ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนสะท้อน “ความจน” ผ่านงานวิจัย ในการประชุมนำเสนอผลการศึกษาชุดโครงการวิจัย “คนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง”

นำเสนอผลวิจัย

– รศ.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

– รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

– ผศ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

– รศ.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

– ผศ.ธนิต โตอดิเทพย์

– ผศ.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นต่องานวิจัยฯ

– รศ.บูฆอรี ยีหมะ

– สุวารี วงศ์กองแก้ว

– วรดุลย์ ตุลารักษ์

– ผศ.นลินี ตันธุวนิตย์

– ศรินพร พุ่มมณี

– รศ.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

– รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์

ดำเนินรายการ : บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active