ลด แยก นำกลับมาใช้ใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#เกษตรแฟร์ ตลาดแห่งแรกที่ประกาศตัวเป็น carbon neutral event

.

มีการวัดปริมาณการปล่อยคาร์บอนพร้อมหาแนวทางชดเชยให้กับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการซ่อมแซมผ้าเพื่อลดกระแส fast fashion

.

นี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ และเป็นต้นแบบของการจัดการที่ใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา