ภาษีที่ดินฯ สู่ทางตันจัดการโฉนดชุมชน

การจัดการที่ดิน ในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นแนวทางที่ภาคประชาชน พยายามเรียกร้อง

.

เพื่อการเข้าถึงที่ดินอย่างเป็นธรรม ผ่านการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงรวม ห้ามซื้อขาย เปลี่ยนมือ กำหนดกฎ กติกา ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active