วิเคราะห์ทางออกจัดเก็บภาษี ลดเหลื่อมล้ำจัดการที่ดิน

พูดคุยกันว่า จะทำอย่างไรให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อประโยชน์ให้กับท้องถิ่น

.

สร้างความเป็นธรรมระหว่างคนรวยและคนจน สะท้อนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แท้จริงได้

.

วันนี้(21 พ.ย. 65)พูดคุยกับ ผศ.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังท้องถิ่น

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active