วิเคราะห์’ช่องว่าง-ทางออก’คุ้มครองสิทธิเด็กให้มีประสิทธิภาพ

จนถึงวันนี้ประเทศไทย ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มากถึง 30 ปีแล้ว

.

ที่ผ่านมา ไทยได้แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายหลายฉบับให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ / มีกฎหมายคุ้มครองเด็ก ปี 2546 ที่กำหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมทั้งการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน มีพัฒนาการที่เหมาะสม ช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ซึ่งถูกกระทำความรุนแรง

.

แต่ที่ผ่านมาก็ยังพบเด็กในประเทศไทยถูกกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ ส่งผลกระทบทั้งร่างกาย และจิตใจ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังสะท้อนอะไร และ ทางออกของเรื่องนี้ควรเป็นไปในทิศทางไหน ชวนคุยประเด็นนี้ กับ คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active