เห็นต่างคุยกันได้ : เราไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น

วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว ช่วงรอยต่อระหว่างการเป็นเด็กของพ่อแม่อยู่เสมอ กับการเป็นผู้ใหญ่ของ ‘คณณ วัฒนพงษ์’ ทำให้เขาเริ่มเข้าใจความต่างระหว่างวัยและพร้อมจะใช้เหตุผลในการพูดคุยอยู่เสมอ
.
เขาไม่คิดว่าการคุยกับคนเห็นต่าง จะต้องคุยเพื่อต้องเอาชนะคะคาน แต่อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้น เพราะหลายครั้งพบว่าเมื่อคุยกัน เราอาจจะไม่ต่างกันขนาดนั้น
.
📌 อ่านบทสัมภาษณ์ “เห็นต่าง ต่างวัย…แค่เราคุยกัน” https://theactive.net/read/kanonw-interview/
.
.
ฟัง “คนต่าง”
ฟัง “ความต่าง”
The Listening

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม