ต่างคน ต้องไม่ต่างคุย

ฟัง “คนต่าง” ฟัง “ความต่าง” หากการเชื่อมั่นในประชาธิปไตย เชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพ เนื้อตัวร่างกาย การแสดงออก และสิทธิในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง ถูกให้นิยามว่า “ลิเบอร่าน” The MATTER คือ สิ่งนั้น…

.

แม้จะเชื่อในความหลากหลาย แต่ “หวี” พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการอาวุโส The MATTER ก็มองว่าหากต้องให้คนแปลกหน้าและเห็นต่างมาพูดคุยกัน การพูดคุยนั้นจำเป็นต้องผ่านการออกแบบ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม