CPIRD ทางออกหมอขาดแคลน

การเน้นผลิตแพทย์จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หรือ CPIRD เป็นหนึ่งในแนวทางที่ได้ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อแก้ปัญหาหมอขาดแคลนในระบบ

.

สอดรับกับความจริงในพื้นที่ซึ่งพบว่าหมออินเทิร์นที่จบจากโครงการ CPIRD เป็นกลุ่มแพทย์ที่มีอัตราการลาออกต่ำ และส่วนมากถึง 90% ยังอยู่ในระบบ

.

The Active ลองเปลี่ยนคำถามใหม่จาก “ทำไมถึงลาออก” เป็น “ทำไมยังอยู่ในระบบ” กับหมออินเทิร์นคนหนึ่งในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา