นักกิจกรรมบำบัด ผู้อยู่เบื้องหลัง Sandbox ระบบสุขภาพ กทม.

ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การวางแผนนโยบาย Sandbox ระบบสุขภาพ กทม. มีทิศทางที่ชัดเจน การประมวลข้อมูลด้านระบบสุขภาพ จัดทำ Dashboard หรือกระดานแสดงผลทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดในกรุงเทพมหานครที่ยังขาดทรัพยากรด้านสุขภาพ

.

The Active ชวนคุยกับ “ชัยเมธ เมธิคุณาภรณ์” นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กทม. ผู้อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ที่แม้ไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมมาโดยตรง แต่อาศัยความสนใจศึกษาด้วยตนเอง พัฒนาระบบเว็บ Mapping Area ( https://mappingarea.000webhostapp.com ) จนกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ใช้เพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุขในเมืองกรุง

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา