Roundtable Discussion สู่ปฏิบัติการทางนโยบายแก้หนี้แก้ความยากจน : ทางออกการแก้หนี้ แก้จนไทย

“Roundtable discussion: สู่ปฏิบัติการทางนโยบายแก้หนี้ แก้ความยากจน” จากกรณีศึกษาหนี้ 4 รูปแบบ สู่ปฏิบัติการทางนโยบายแก้หนี้ แก้ความยากจน

.
เปิดสาเหตุของการเป็นหนี้ของครัวเรือนไทย พบหลายสาเหตุ เช่น การขาดข้อมูล ความรู้ การบริหารการจัดการเงินของลูกหนี้ ขณะเดียวกัน สถาบันการเงินยังขาดข้อมูลลูกหนี้ ทำให้การบริหารจัดการประเมินศักยภาพของลูกหนี้เกินกว่าศักยภาพ ด้านนโยบายของรัฐยังคงพบว่ามีช่องโหว่ที่ทำให้การสร้างสัญญาไม่เป็นธรรม เช่น อัตราเพดานดอกเบี้ย นโยบายการพักชำระหนี้ การตีความกฎหมาย
.
ช่วงหนึ่งของงาน “Policy Forum สู่ทางออกการแก้หนี้แก้จนไทย” จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ Thai PBS

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active