เส้นเลือดฝอย ระบบสาธารณสุข ช่วยกระจายเตียงสู่ชุมชน

การแบ่งออกเป็นโซนสุขภาพ ทำงานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลนอกสังกัด หรือ แม้แต่พยายามทลายข้อจำกัดเรื่องสิทธิกองทุนสุขภาพ ก็เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบปฐมภูมิ ลดความแออัดในโรงพยาบาล แต่ในทางปฏิบัติจริง ก็ยังต้องอาศัยกลไก หรือ เครื่องมืออื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบปฐมภูมิในฐานะเส้นเลือดฝอย ทำให้การกระจายเตียงกลับไปยังชุมชนได้จริง พาไปดูตัวอย่างความพยายามนี้ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active