สถานการณ์เอดส์ในไทยกับสิทธิการเข้าถึงยาป้องกัน

1 ธันวาคม ของทุกปี นี่ถือเป็นอีกวันสำคัญ เมื่อองค์การอนามัยโลก กำหนดเป็น “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day)

จุดมุ่งหวังก็เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active